^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เข้าสู่ระบบ

คู่มือต่าง ๆ

ITA สสอ.ไม้แก่น

 

PMQA

KM

ข่าวประชาสัมพันธ์

Featured News

ITA 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ดัชนีความโปร่งใส (EB1 - EB9)

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) ดาวน์โหลด 

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 

 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดาวน์โหลด 

 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ดาวน์โหลด 


 

ประกาศ

รายงานผลการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

26 มีนาคม 2561
รายงานผลการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการร้องเรียน ปีงบประม...

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต

22 มีนาคม 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามท...

« »

คำสั่ง

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

04 ธันวาคม 2560
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น ITA

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น

05 กุมภาพันธ์ 2561
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น

การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

16 กุมภาพันธ์ 2561
การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

26 มีนาคม 2561
แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คำสั่ง แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

15 พฤศจิกายน 2560
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2

15 พฤศจิกายน 2560
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2

อื่น ๆ

Copyright © 2013. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น Powered by : alsobrun Rights Reserved.


Facebook youtube