^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เข้าสู่ระบบ

คู่มือต่าง ๆ

ITA สสอ.ไม้แก่น

 

PMQA

KM

ข่าวประชาสัมพันธ์

Featured News

ITA 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ดัชนีความโปร่งใส (EB1 - EB24)

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด 

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด 

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ ดาวน์โหลด 

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ดาวน์โหลด 

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด 

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ดาวน์โหลด 

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฎิบัติในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ดาวน์โหลด 

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" ดาวน์โหลด 

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG ... ดาวน์โหลด 

EB 24 หน่วยงานมีนโบายแลมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดาวน์โหลด 


 

ประกาศ

รายงานผลการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

26 มีนาคม 2561
รายงานผลการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการร้องเรียน ปีงบประม...

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต

22 มีนาคม 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามท...

« »

คำสั่ง

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

04 ธันวาคม 2560
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น ITA

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น

05 กุมภาพันธ์ 2561
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น

การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

16 กุมภาพันธ์ 2561
การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

26 มีนาคม 2561
แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คำสั่ง แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

15 พฤศจิกายน 2560
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2

15 พฤศจิกายน 2560
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2

อื่น ๆ

Copyright © 2013. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น Powered by : alsobrun Rights Reserved.


Facebook youtube