^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Featured News

ITA สสอ.ไม้แก่น

ITA 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

        1.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITA

        1.2 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ดาวน์โหลด 

        1.3 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

        2.1 รายงานการดำเนินการ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

        2.2 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลด 

        2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

        3.1 ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

        4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561

        4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

        4.3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) 

        4.4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562

        4.5 รายงานผลสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ดาวน์โหลด 


ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

        5.1 ขอเชิญร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ "พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU) คปสอ.ไม่แก่น" ดาวน์โหลด

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

        6.1 โครงการและประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ "พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU) คปสอ.ไม่แก่น" ดาวน์โหลด

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

        8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลไม่แก่น

        8.2 มอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลด 


ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 

        11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

        12.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

        13.1 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ดาวน์โหลด

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น             และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 

        14.1 การประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2/2561 ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

        15.1 การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตฯประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

         16.1 คู่มือแนวทางปฏิบัติ ดาวน์โหลด 

         16.2 ระบบรายงานการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562

                 16.2.1 รายงาน 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562

                 16.2.2 รายงานรวม 4 ไตรมาสของปีงบประมาณ 2562     

         16.3 รายงานผลเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด


ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

        17.1 ประกาศมาตราการตามกระบวนงาน ITA

               17.1.1 ขอนำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2561 เผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

               17.1.2 ขอนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

               17.1.3 ขอนำระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 เผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

               17.1.4 ขอนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 เผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

        17.2 ระบบรายงานการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

        17.3 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

        17.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต(STRONG) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด


วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

        18.1 ลงนามอนุมัติโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต(STRONG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

        18.2 ระบบรายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

        19.1 แต่งตั้งบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

        20.1 ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

        21.1 ขอนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

        21.2 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

        22.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

        23.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

        24.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด


คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        25.1 ขอนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เรื่อง การกำหนดคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

        26.1 ขอนำกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน พ.ศ.2562 เผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

ITA 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ดัชนีความโปร่งใส (EB1 - EB9)

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) ดาวน์โหลด 

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 

 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดาวน์โหลด 

 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ดาวน์โหลด 


 

ITA 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลด 

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด 

 


 

ITA 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ดัชนีความโปร่งใส (EB1 - EB24)

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด 

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด 

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ ดาวน์โหลด 

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ดาวน์โหลด 

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด 

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ดาวน์โหลด 

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฎิบัติในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ดาวน์โหลด 

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" ดาวน์โหลด 

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG ... ดาวน์โหลด 

EB 24 หน่วยงานมีนโบายแลมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดาวน์โหลด 


 

ITA 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลด 

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด 

 


 

Copyright © 2013. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น Powered by : alsobrun Rights Reserved.


Facebook youtube